การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ระบบปฏิบัติการ
การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์
การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด
การเปลี่ยนการกำหนดค่าของเครื่อง
Windows 98 และ Me
1.

ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print

2.

เลือกไดรเวอร์ แล้วคลิก Properties

ขั้นตอนอาจแตกต่างกัน แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เป็นส่วนใหญ่
1.

คลิกที่ปุ่ม Start เลือก Settings และคลิกที่ Printers

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Properties

1.

คลิกที่ปุ่ม Start เลือก Settings และคลิกที่ Printers

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Properties

3.

คลิกแถบ Configure

Windows 2000, XP และ Server 2003
1.

ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print

2.

เลือกไดรเวอร์และคลิก Properties หรือ Preferences

ขั้นตอนอาจแตกต่างกัน แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เป็นส่วนใหญ่
1.

คลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก Printers หรือ Printers and Faxes

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Printing Preferences

1.

คลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก Printers หรือ Printers and Faxes

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Properties

3.

คลิกที่แถบ Device Settings

Mac OS 9.1 หรือสูงกว่า
(เครื่องพิมพ์HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
1.

ในเมนู File คลิก Print

2.

เปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูป๊อปอัปต่างๆ

1.

ในเมนู File คลิก Print

2.

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงค่าในเมนูป๊อปอัปแล้ว ให้คลิก Save Settings

1.

คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ในเดสก์ทอป

2.

จากเมนู Printing คลิก Change Setup

Mac OS X รุ่น 10.2 และ 10.3
1.

ในเมนู File คลิก Print

2.

เปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูป๊อปอัปต่างๆ

1.

ในเมนู File คลิก Print

2.

เปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูป๊อปอัปต่างๆ

3.

ในเมนูป๊อปอัป Presets ให้คลิก Save as และพิมพ์ชื่อที่ต้องการตั้งเป็นค่าล่วงหน้า

ค่าเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ คุณต้องเลือกตัวเลือกค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน
1.

ใน Finder ไปที่เมนู Go คลิก Applications

2.

เปิด Utilities และเปิด Print Center (Mac OS X รุ่น 10.2) หรือ Printer Setup Utility (Mac OS X รุ่น 10.3)

3.

คลิกที่คิวการพิมพ์

4.

ในเมนู Printers คลิก Show Info

5.

คลิกเมนู Installable Options

HP 3000 3600 3800 note การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

หากเลือกโหมด Classic คุณอาจไม่สามารถกำหนดค่าได้

HP 3000 3600 3800 การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์