ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

ขนาดกระดาษที่สนับสนุนขนาดกระดาษที่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษ
Letter
Legal
A4
A5
8.5×13
Executive (JIS)
B5 (JIS)
กำหนดเอง
Statement
ซองจดหมาย1
ถาด 1
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
ถาด 2, ถาด 3
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
HP 3000 3600 3800 checkmark ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
   

1 ขนาดซองจดหมายที่รองรับคือ #10, Monarch, C5, DL และ B5


การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ 1
ขนาดกระดาษ
ขนาด
น้ำหนักและความหนา
Letter
216×279 มม.
60 ถึง 120 g/mบอนด์ 2
Legal
216×356 มม.
A4
210×297 มม.
8.5×13
216×330 มม.

1 การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติบนกระดาษที่มีน้ำหนักมากกว่าที่แสดงไว้จะให้ผลงานพิมพ์ที่มีปัญหาได้

HP 3000 3600 3800 note ขนาดกระดาษที่สนับสนุน หมายเหตุ

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (การพิมพ์สองหน้า) มีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn และ 3800dtn

การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง กระดาษในทุกขนาดและทุกประเภทที่สนับสนุนสำหรับการพิมพ์จากถาด 1 สามารถนำมาพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองหน้า)

HP 3000 3600 3800 ขนาดกระดาษที่สนับสนุน