หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา


คุณสามารถพิมพ์หน้าข้อมูลซึ่งสามารถช่วยวินิจฉัยปัญหาเครื่องพิมพ์ได้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์


หน้า
คำอธิบาย
หน้าทดสอบทางเดินกระดาษ
หน้าทดสอบทางเดินกระดาษมีประโยชน์ในการทดสอบคุณสมบัติการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถกำหนดทางผ่านกระดาษที่คุณต้องการทดสอบโดยการเลือกแหล่งกระดาษและตัวเลือกอื่นๆ ที่ใช้ได้
1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ วินิจฉัย และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ ทดสอบทางผ่านกระดาษ และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

ข้อความ กำลัง… ทดสอบทางผ่านกระดาษ จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุมจนกว่าเครื่องพิมพ์จะทดสอบทางเดินของกระดาษเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ พร้อม หลังจากพิมพ์หน้าทดสอบทางเดินกระดาษเสร็จ
หน้าการลงทะเบียน
หน้าการลงทะเบียนจะพิมพ์ลูกศรแนวนอนและลูกศรแนวตั้งซึ่งแสดงว่าสามารถพิมพ์ภาพได้ห่างจากจุดศูนย์กลางของหน้าเพียงใด คุณสามารถตั้งค่าการลงทะเบียนสำหรับถาดกระดาษ เพื่อให้ภาพบนด้านหลังและด้านหน้าของหน้ากระดาษอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ การตั้งค่าการลงทะเบียนยังให้คุณสามารถตั้งค่าการพิมพ์ขอบจรดขอบไว้ในระยะประมาณ 2 มม. สำหรับขอบทุกด้านของกระดาษ การวางภาพจะต่างกันไปเล็กน้อยสำหรับถาดแต่ละถาด ให้ดำเนินการลงทะเบียนสำหรับถาดแต่ละถาด
1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ คุณภาพการพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ ตั้งค่าการลงทะเบียน และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

5.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ ต้นทาง และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

6.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา หรือ HP 3000 3600 3800 arrow up หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ถาด และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

7.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ พิมพ์หน้าทดสอบ และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

8.

ทำตามคำแนะนำในหน้าที่พิมพ์ออกมา

ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน
ล็อกแสดงบันทึกการทำงานจะแสดงการทำงานของเครื่องพิมพ์ รวมถึงปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดในการทำงาน และสภาวะอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์
1.

กด เมนู

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ วินิจฉัย และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ พิมพ์ล็อกบันทึกการทำงาน และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

ข้อความ กำลังพิมพ์… ล็อกบันทึกการทำงาน จะปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ล็อกแสดงบันทึกการทำงานเสร็จเรียบร้อย เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ พร้อม หลังจากพิมพ์ล็อกบันทึกการทำงานเสร็จเรียบร้อย
หน้าวินิจฉัย
หน้านี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ ความหนาแน่นของสี และพารามิเตอร์อื่นๆ
1.

กด เมนู

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ วินิจฉัย และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา เพื่อไฮไลท์ พิมพ์หน้าวินิจฉัย และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา

หน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
โปรดดู หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

HP 3000 3600 3800 หน้าข้อมูลการแก้ไขปัญหา