สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด

สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด


สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด1
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
กระดาษไม่ตรงตามข้อกำหนด
ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP เท่านั้น โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
มีส่วนประกอบที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าตลับหมึกพิมพ์ทุกตลับ อุปกรณ์ส่ง และฟิวเซอร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
กระดาษที่คุณบรรจุนั้นเคยใช้งานกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้ว
อย่าใช้กระดาษที่ผ่านการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารมาแล้ว
บรรจุกระดาษในถาดป้อนไม่ถูกวิธี
นำกระดาษส่วนที่เกินออกจากถาดป้อนกระดาษ ตรวจดูว่าปึกกระดาษอยู่ใต้เครื่องหมายแสดงจำนวนกระดาษสูงสุดในถาด โปรดดู การกำหนดค่าถาดกระดาษ
กระดาษเบี้ยว
ปรับตัวกั้นกระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อให้พอดีกับปึกกระดาษโดยไม่ทำให้บิดเบี้ยว
กระดาษโค้งงอหรือเกาะติดกัน
นำกระดาษออกจากถาดแล้วงอหรือบิด 180 องศา หรือคว่ำกระดาษลง ใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาด
HP 3000 3600 3800 note สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

อย่าคลี่ปึกกระดาษ การกรีดกระดาษทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจทำให้กระดาษเกาะติดกันได้

มีการนำกระดาษออกไปก่อนที่จะออกมาทางถาดกระดาษออก
รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ รอให้หน้าที่พิมพ์แล้วออกมาที่ถาดกระดาษออกอย่างเรียบร้อย ก่อนหยิบออกมา
ระหว่างการพิมพ์สองด้าน คุณนำกระดาษออกก่อนที่จะพิมพ์ด้านที่สอง
รีเซ็ตเครื่องพิมพ์และพิมพ์เอกสารนั้นอีกครั้ง รอให้หน้าที่พิมพ์แล้วออกมาที่ถาดกระดาษออกอย่างเรียบร้อย ก่อนหยิบออกมา
สภาพกระดาษที่ใช้ไม่ดี
เปลี่ยนกระดาษ
ลูกกลิ้งภายในจากถาด 2 หรือถาด 3 ไม่ดึงกระดาษ
หยิบกระดาษแผ่นบนสุดออก หากกระดาษมีน้ำหนักเกิน 163 g/m2 เครื่องจะไม่สามารถดึงกระดาษจากถาดได้
กระดาษที่ใช้มีขอบที่ไม่เรียบหรือเป็นหยัก
เปลี่ยนกระดาษ
กระดาษที่มีการเจาะรูหรือมีลายนูน
กระดาษที่มีการเจาะรูหรือมีลายนูนจะแยกออกจากกันได้ยาก ป้อนกระดาษแผ่นเดียวจากถาด 1
อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว
ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ว่ามีข้อความบอกให้เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือไม่ หรือพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อดูอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โปรดดู การเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วน
เก็บรักษากระดาษไม่ถูกต้อง
เปลี่ยนกระดาษในถาดใหม่ ควรให้กระดาษอยู่ในหีบห่อเดิมที่ได้มาและเก็บในที่ที่เหมาะสม

1 หากเครื่องพิมพ์ยังคงเกิดปัญหากระดาษติดอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP

HP 3000 3600 3800 สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด