ปัจจับที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์

ปัจจับที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์


ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลายประการดังนี้

ความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพ์ โดยคิดเป็นหน้าต่อนาที (ppm)

การใช้กระดาษพิเศษ (เช่น แผ่นใส, กระดาษที่มีน้ำหนักมาก และกระดาษที่กำหนดขนาดเอง)

การประมวลผลของเครื่องพิมพ์และเวลาการดาวน์โหลด

ความซับซ้อนและขนาดของกราฟิก

ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้

การเชื่อมต่อ USB

การกำหนดค่า I/O ของเครื่องพิมพ์

ขนาดหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้

ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายและการกำหนดค่า (ถ้ามี)

การทำงานของเครื่องพิมพ์ (HP JetReady, PCL หรือ PS)

HP 3000 3600 3800 note ปัจจับที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

แม้ว่าการเพิ่มหน่วยความจำให้เครื่องพิมพ์อาจช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ, ทำให้เครื่องพิมพ์จัดการงานที่มีกราฟิกซับซ้อนได้ดีขึ้น และลดเวลาดาวน์โหลดงาน แต่จะไม่สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพ์ (ppm)

HP 3000 3600 3800 ปัจจับที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์