ปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ์

ปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ์


หน้าจอบนแผงควบคุมว่างเปล่า
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งปิด
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่ พัดลมอาจทำงานในขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (ปิด)
หน่วยความจำ DIMM ของเครื่องพิมพ์ (มีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น) มีข้อบกพร่องหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าหน่วยความจำ DIMM ของเครื่องพิมพ์ติดตั้งถูกต้องและไม่มีข้อบกพร่อง
เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไม่แน่นพอ
ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก จากนั้นเสียบสายไฟใหม่ เปิดเครื่องพิมพ์
แรงดันไฟฟ้าของสายไฟไม่ถูกต้อง
ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากแสดงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
สายไฟเสียหรือชำรุด
เปลี่ยนสายไฟ
เต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์ผิดปกติ
เปลี่ยนเต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์
ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์ไม่ถูกต้อง
ถอดฟอร์แมตเตอร์ออก ในการติดตั้งใหม่ จัดแนวขอบของบอร์ดฟอร์แมตเตอร์ตามแนวด้านบนและด้านล่างของช่อง และเลื่อนบอร์ดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ดันฟอร์แมตเตอร์ลงไปให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงสลักของฟอร์แมตเตอร์แน่นเข้าที่

หน้าจอของแผงควบคุมอ่านได้ยาก
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ความเข้มสูงหรือต่ำเกินไปสำหรับสภาพแวดล้อมในสำนักงาน
ปรับระดับความเข้มบนจอแสดงผลของแผงควบคุม โปรดดู คุณสมบัติความสว่างของจอแสดงผล

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แต่ไม่พิมพ์งานออกมา
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ไฟแสดงสถานะ Ready ไม่สว่าง
กดปุ่ม Stop เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ พร้อม
ไม่ได้ปิดฝาด้านบน
ปิดฝาด้านบนให้แน่น
ไฟแสดงสถานะ Data กะพริบอยู่
เครื่องพิมพ์อาจยังรับข้อมูลต่อไปได้ รอให้ไฟแสดงสถานะ Data หยุดกะพริบ
เปลี่ยนตลับหมึก <COLOR> ปรากฏบนจอของแผงควบคุม
เปลี่ยนตลับหมึกที่ระบุ
ข้อความอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์นอกเหนือจาก พร้อม ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
โปรดดู ข้อความที่แผงควบคุม
พอร์ตขนานอาจมีข้อผิดพลาดไทม์เอาต์ของ MS-DOS
ใส่คำสั่ง MODE ในไฟล์ AUTOEXEC.BAT ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งาน MS-DOS
ไม่ได้เลือกภาษา PS (โปรแกรมจำลองแบบ PostScript)
เลือก PS หรือ อัตโนมัติ สำหรับภาษาของเครื่องพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ไม่ได้เลือกไดรเวอร์ที่ถูกต้องในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์เท่านั้น)
เลือกไดรเวอร์ PS ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
โปรดดู การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
พอร์ตคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการกำหนดค่าหรือทำงานผิดปกติ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นกับพอร์ตนี้ เพื่อตรวจสอบว่าพอร์ตทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย หรือสำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh
สำหรับ Macintosh ให้ใช้ยูทิลิตีที่เหมาะสมในการตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย ให้เลือกโซน AppleTalk และเครื่องพิมพ์จาก Chooser

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่แต่ไม่รับข้อมูล
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ไฟแสดงสถานะ Ready ไม่สว่าง
กดปุ่ม Stop เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ พร้อม
ไม่ได้ปิดฝาด้านหน้า
ปิดฝาด้านหน้าให้แน่น
ข้อความอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์นอกเหนือจาก พร้อม ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
โปรดดู ข้อความที่แผงควบคุม
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซไม่ถูกต้องสำหรับการกำหนดค่านี้
เลือกสายเคเบิลอินเตอร์เฟซที่ถูกต้องสำหรับการกำหนดค่าของคุณ โปรดดู การกำหนดค่า USB
ต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเข้ากับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ไม่แน่นพอ
ถอดสายเคเบิลอินเตอร์เฟซออกแล้วต่อใหม่อีกครั้ง
เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
โปรดดู การเปลี่ยนการกำหนดค่าของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
การกำหนดค่าอินเตอร์เฟซในหน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง
ลองใช้โปรแกรมที่คุณทราบว่าทำงานได้ถูกต้องเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์ หรือหากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ตขนาน ให้เปิด MS-DOS และพิมพ์ Dir>Prn ที่พรอมต์คำสั่ง MS-DOS
พอร์ตคอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้รับการกำหนดค่าหรือทำงานผิดปกติ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นกับพอร์ตนี้ เพื่อตรวจสอบว่าพอร์ตทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ Macintosh
สำหรับ Macintosh ให้ใช้ยูทิลิตีที่เหมาะสมในการตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย ให้เลือกโซน AppleTalk และเครื่องพิมพ์จาก Chooser

ไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
หากคุณใช้สวิตช์บ็อกซ์ คุณอาจไม่สามารถเลือกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องด้วยสวิตช์บ็อกซ์
ไฟแสดงสถานะ Ready ไม่สว่าง
กดปุ่ม Stop เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ พร้อม
ข้อความอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์นอกเหนือจาก พร้อม ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
โปรดดู ข้อความที่แผงควบคุม
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไม่ได้ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
คุณไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์
เลือกเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ถูกต้อง
เครือข่ายไม่ได้ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์นี้
ใช้ซอฟต์แวร์เครือข่ายเพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ หรืออาจสอบถามจากผู้ดูแลระบบ
เต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์ผิดปกติ
เปลี่ยนเต้ารับสำหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ์

ข้อความแจ้งว่าการพิมพ์ทั้งสองด้านไม่สามารถใช้งานได้สำหรับประเภทและขนาดกระดาษที่เลือกไว้
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
กระดาษที่เลือกไว้ไม่สามารถใช้กับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้คุณสมบัติการพิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตนเอง โปรดดู การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ์