ปัญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ปัญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์


ตารางต่อไปนี้จะระบุปัญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ รวมทั้งแนะนำวิธีแก้ไข

การตั้งค่าแผงควบคุมทำงานไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
หน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ว่างเปล่า แม้ว่าพัดลมจะทำงานอยู่ก็ตาม
พัดลมอาจทำงานในขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (ปิด) กดปุ่มเปิดปิดที่เครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แตกต่างจากการตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ยืนยันว่าการตั้งค่าโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตรงกันเรียบร้อยแล้ว การตั้งค่าโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และแผงควบคุม ส่วนการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าของแผงควบคุม
บันทึกการตั้งค่าที่แผงควบคุมไม่ถูกต้อง
เลือกการตั้งค่าของแผงควบคุมอีกครั้ง แล้วจึงกด HP 3000 3600 3800 check ปัญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เครื่องหมาย (*) จะปรากฏอยู่ทางด้านขวาของการตั้งค่า
ไฟแสดงสถานะ Data สว่าง แต่เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์เอกสารออกมา
มีข้อมูลในบัฟเฟอร์ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ กด HP 3000 3600 3800 check ปัญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลในบัฟเฟอร์โดยใช้การตั้งค่าของแผงควบคุมในปัจจุบัน จากนั้น การตั้งค่าของแผงควบคุมครั้งใหม่จะมีผลใช้งาน
หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่าย ผู้ใช้รายอื่นอาจเปลี่ยนการตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ขอคำแนะนำจากผู้ดูแลระบบเพื่อให้การตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ตรงกับการตั้งค่าในเครือข่าย

ไม่สามารถเลือกถาด 3 (ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่นซึ่งเป็นถาดเสริม)
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ถาด 3 ไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกถาดป้อนกระดาษในหน้ากำหนดค่าหรือในแผงควบคุม
ถาด 3 จะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกเมื่อได้ติดตั้งไว้แล้วเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถาด 3 อย่างถูกต้อง
ถาด 3 ไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ตรวจสอบว่าการกำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รับรู้ถาด 3 ดูที่ความช่วยเหลือของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งและกำหนดค่าถาดป้อนกระดาษเสริม โปรดดู การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ปัญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์