การแก้ไขปัญหาของ Mac OS X

การแก้ไขปัญหาของ Mac OS X


ไม่มีรายชื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
อาจไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าไฟล์ PPD ของเครื่องพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้หรือไม่: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้ หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD
ลบไฟล์ PPD ออกจากโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้ ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ปรากฏในรายชื่อเครื่องพิมพ์ใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และไฟพร้อมสว่าง หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือ Ethernet ให้ลองเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือใช้พอร์ตอื่นๆ
อาจเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก USB, การพิมพ์ทาง IP หรือ Rendezvous ไว้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อ
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้าการกำหนดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเครื่อง, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ในหน้าการกำหนดค่าตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเป็นสายใหม่ที่มีคุณภาพสูง

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์) ให้โดยอัตโนมัติ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และไฟพร้อมสว่าง หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือ Ethernet ให้ลองเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือใช้พอร์ตอื่นๆ
อาจไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าไฟล์ PPD ของเครื่องพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้หรือไม่: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้ หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD
ลบไฟล์ PPD ออกจากโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้ ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเป็นสายใหม่ที่มีคุณภาพสูง

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
อาจมีการหยุดคิวการพิมพ์
เริ่มต้นคิวการพิมพ์อีกครั้ง เปิด print monitor (การตรวจสอบเครื่องพิมพ์) และเลือก Start Jobs (เริ่มงานพิมพ์)
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้าการกำหนดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเครื่อง, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ในหน้าการกำหนดค่าตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์)

ไฟล์ EPS พิมพ์ด้วยแบบอักษรที่ไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นในบางโปรแกรม

ลองดาวน์โหลดตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์ EPS ให้กับเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์

ส่งไฟล์ในรูปแบบ ASCII แทนที่จะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง (Binary Encoding)

คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB อื่นได้
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ USB
หากเพิ่มการ์ด USB อื่น คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Apple

เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB ไม่ปรากฏเครื่องพิมพ์ใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์) หลังจากที่เลือกไดรเวอร์แล้ว
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์

ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณรองรับ USB และมีซอฟต์แวร์ USB ที่เหมาะสมจาก Apple

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการ Macintosh เป็น Mac OS X รุ่น 10.1 หรือรุ่นที่สูงกว่า

การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความเหมาะสมใช้งาน

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ USB จำนวนมากเกินไปที่ใช้กระแสไฟจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกัน ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกันและเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร์โฮสต์

ตรวจดูว่ามีฮับ USB ที่ไม่มีไฟเข้ามากกว่าหนึ่งฮับ เชื่อมต่อในแถวเดียวกันหรือไม่ ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกันและเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร์โฮสต์

HP 3000 3600 3800 note การแก้ไขปัญหาของ Mac OS X หมายเหตุ

คีย์บอร์ด iMac เป็นฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

HP 3000 3600 3800 การแก้ไขปัญหาของ Mac OS X