การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x

การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x


HP 3000 3600 3800 note การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x หมายเหตุ

Mac OS V9.x สนับสนุนเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์

HP 3000 3600 3800 note การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x หมายเหตุ

ใช้ Desktop Printer Utility (ยูทิลิตีเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป) เพื่อตั้งค่า USB และการพิมพ์ทาง IP เครื่องพิมพ์จะ ไม่ ปรากฏใน Chooser

ไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสใน Desktop Printer Utility (ยูทิลิตีเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป)
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และไฟพร้อมสว่าง หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือ Ethernet ให้ลองเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือใช้พอร์ตอื่นๆ
อาจเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้เลือก Printer (USB) (เครื่องพิมพ์ (USB)) หรือ Printer (LPR) (เครื่องพิมพ์ (LPR)) ไว้ใน Desktop Printer Utility (ยูทิลิตีเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป) ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อ
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสโดยพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ตรวจสอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสในหน้าการกำหนดค่าตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสใน Desktop Printer Utility (ยูทิลิตีเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป) หรือไม่
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเป็นสายใหม่ที่มีคุณภาพสูง

ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD) ไม่มีอยู่ใน Desktop Printer Utility
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
อาจไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่า ไฟล์ PPD สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์แล้ว System Folder/Extensions/Printer Descriptions หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD
ลบไฟล์ PPD จากโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ System Folder/Extensions/Printer Descriptions ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คิวการพิมพ์อาจหยุด
เริ่มต้นคิวการพิมพ์อีกครั้ง: เลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ในเดสก์ทอป เปิดเมนู Printing (การพิมพ์) ในแถบเมนูระดับบนสุด แล้วคลิก Start Print Queue (เริ่มต้นคิวการพิมพ์)
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสโดยพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ตรวจสอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสในหน้าการกำหนดค่าตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสใน Desktop Printer Utility (ยูทิลิตีเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป) หรือไม่
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และไฟพร้อมสว่าง หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือ Ethernet ให้ลองเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือใช้พอร์ตอื่นๆ
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเป็นสายใหม่ที่มีคุณภาพสูง

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
Background Printing (การพิมพ์พื้นหลัง) ไม่ได้เลือกไว้
สำหรับ LaserWriter 8.6 และรุ่นที่สูงกว่า: ใช้การพิมพ์พื้นหลังโดยเลือก Print Desktop (พิมพ์เดสก์ทอป) ในเมนู File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Background Printing (การพิมพ์พื้นหลัง) ในเมนูป๊อปอัป

ไฟล์ encapsulated PostScript (EPS) พิมพ์ด้วยแบบอักษรที่ไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบางโปรแกรม

ส่งไฟล์ในรูปแบบ ASCII แทนที่จะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง (Binary Encoding)

ลองดาวน์โหลดตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์ EPS ให้กับเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์

เอกสารของคุณไม่พิมพ์ด้วยตัวอักษร New York, Geneva หรือ Monaco
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจใช้แบบอักษรอื่นทดแทน
คลิกที่ Options (ตัวเลือก) ในกล่องโต้ตอบ Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) เพื่อลบตัวอักษรทดแทนนั้น

คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB ของผู้ผลิตรายอื่นได้
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ USB
หากเพิ่มการ์ด USB อื่น คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Apple

เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏใน Desktop Printer Utility หรือใน Apple System Profiler หลังจากที่เลือกไดรเวอร์แล้ว
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์

ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณรองรับ USB และมีซอฟต์แวร์ USB ที่เหมาะสมจาก Apple

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการ Macintosh เป็น Mac OS รุ่น 9.1 หรือรุ่นที่สูงกว่า

HP 3000 3600 3800 note การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x หมายเหตุ

ระบบ iMac และ Blue G3 Desktop Macintosh ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความเหมาะสมใช้งาน

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ USB จำนวนมากเกินไปที่ใช้กระแสไฟจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกัน ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกันและเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร์โฮสต์

ตรวจดูว่ามีฮับ USB ที่ไม่มีไฟเข้ามากกว่าหนึ่งฮับ เชื่อมต่อในแถวเดียวกันหรือไม่ ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเชื่อมต่อที่พ่วงกันและเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร์โฮสต์

HP 3000 3600 3800 note การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x หมายเหตุ

คีย์บอร์ด iMac เป็นฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

HP 3000 3600 3800 การแก้ไขปัญหาของ Mac OS รุ่น 9.x