ประเภทข้อความบนแผงควบคุม

ประเภทข้อความบนแผงควบคุม


ข้อความบนแผงควบคุม 4 ประเภท สามารถแสดงถึงสถานะหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์ได้

ประเภทข้อความ
คำอธิบาย
ข้อความแสดงสถานะ
ข้อความแสดงสถานะจะบอกสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ โดยจะบอกเกี่ยวกับการทำงานตามปกติของเครื่องพิมพ์ ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องทำการแก้ไขใดๆ ข้อความเหล่านี้ก็จะหายไปเอง ข้อความแสดงสถานะจะเปลี่ยนไปตามสถานะของเครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมจะทำงาน ไม่ได้ทำงานใดๆ อยู่ และไม่มีข้อความเตือนค้างอยู่ ข้อความแสดงสถานะ พร้อม จะปรากฏขึ้น หากเครื่องพิมพ์ออนไลน์
ข้อความเตือน
ข้อความเตือนจะแจ้งข้อผิดพลาดของข้อมูลและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อความเหล่านี้จะแสดงสลับกับ พร้อม หรือข้อความสถานะ และยังคงปรากฏจนกว่าจะมีการกดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ประเภทข้อความบนแผงควบคุม ข้อความเตือนบางอย่างสามารถลบได้ หาก คำเตือนที่สามารถลบได้ ตั้งไว้เป็น งาน ที่เมนู กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ งานพิมพ์ถัดไปจะลบข้อความเหล่านี้
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะระบุให้ทราบว่าผู้ใช้ต้องดำเนินการอย่างไร เช่น ใส่กระดาษเพิ่ม หรือแก้ไขปัญหากระดาษติด
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบางข้อความเป็นแบบทำงานต่อโดยอัตโนมัติได้ หาก ทำงานต่ออัตโนมัติ=เปิด ได้รับการตั้งค่าไว้ในเมนู เครื่องพิมพ์จะทำงานต่อตามปกติ หลังจากแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแบบทำงานต่ออัตโนมัติอยู่ประมาณ 10 วินาที
HP 3000 3600 3800 note ประเภทข้อความบนแผงควบคุม หมายเหตุ

การกดปุ่มใดๆ ในระหว่างที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแบบทำงานต่ออัตโนมัติ 10 วินาที จะแทนที่คุณสมบัติการทำงานต่อโดยอัตโนมัติ และถือคำสั่งของปุ่มนั้นเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การกดปุ่ม Stop (หยุด) จะเป็นการหยุดงานพิมพ์ชั่วคราวและให้เลือกว่าจะยกเลิกงานพิมพ์หรือไม่

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงจะแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องของอุปกรณ์ ข้อความประเภทนี้บางข้อความจะหายไปเมื่อปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ข้อความนี้จะไม่มีผลกระทบจากการตั้งค่า ทำงานต่ออัตโนมัติ หากข้อความแจ้งผิดพลาดร้ายแรงยังปรากฏอยู่ควรนำเครื่องไปตรวจสอบทันที

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อความที่แผงควบคุมพร้อมคำอธิบาย

HP 3000 3600 3800 ประเภทข้อความบนแผงควบคุม