ปัญหางานพิมพ์ของเครื่องพิมพ์

ปัญหางานพิมพ์ของเครื่องพิมพ์


พิมพ์แบบอักษรที่ไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณเลือกแบบอักษรไม่ถูกต้องในโปรแกรมซอฟต์แวร์
เลือกแบบอักษรในโปรแกรมซอฟต์แวร์อีกครั้ง
แบบอักษรนั้นไม่มีในเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ดาวน์โหลดแบบอักษรนั้นเข้าเครื่องพิมพ์หรือใช้แบบอักษรอื่น (ในระบบปฏิบัติการ Windows ไดรเวอร์จะทำหน้าที่นี้โดยอัตโนมัติ)
คุณไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
แบบอักษรอาจถูกต้อง แต่ตัวอักษรเบลอเพราะมีการปรับแนวสีไม่ถูกต้อง
ให้ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์อย่างสมบูรณ์แบบ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

ไม่สามารถพิมพ์อักษรทั้งหมดในชุดสัญลักษณ์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณไม่ได้เลือกแบบอักษรที่ถูกต้อง
เลือกแบบอักษรให้ถูกต้อง
คุณไม่ได้เลือกชุดสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
เลือกชุดสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง
โปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่สนับสนุนอักษรหรือชุดสัญลักษณ์ที่เลือกไว้
ใช้แบบอักษรที่สนับสนุนอักษรหรือสัญลักษณ์

ข้อความร่นไปในระหว่างหน้าต่างๆ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
โปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่เมื่อเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของหน้า
ดูข้อมูลโดยละเอียดในเอกสารคู่มือของซอฟต์แวร์หรือ ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิคเกี่ยวกับ PCL/PJL

ตัวอักษรมีข้อผิดพลาดหรือหายไป หรือมีการขัดจังหวะการพิมพ์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซมีคุณภาพต่ำ
เปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูงและตรงตามข้อกำหนดของ IEEE
เสียบสายเคเบิลอินเตอร์เฟซไม่แน่น
ถอดสายเคเบิลอินเตอร์เฟซออกแล้วต่อใหม่อีกครั้ง
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซเสียหายหรือด้อยคุณภาพ
เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่
เสียบสายไฟไม่แน่น
ถอดสายไฟออกแล้วต่อใหม่
คุณพยายามพิมพ์งาน PCL แต่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้สำหรับ PS (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
เลือกภาษาเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง
คุณพยายามพิมพ์งาน PS แต่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้สำหรับ PCL (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
เลือกภาษาเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง

งานพิมพ์ออกมาเพียงบางส่วน
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
มีข้อความแจ้งความผิดพลาดของหน่วยความจำปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
1.

เพิ่มเนื้อที่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์โดยลบแบบอักษร สไตล์ชีท และมาโครที่ดาวน์โหลดมา ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ ออกจากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

หรือ

2.

เพิ่มหน่วยความจำให้เครื่องพิมพ์

ไฟล์ที่คุณกำลังพิมพ์อยู่มีข้อผิดพลาด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่มีไฟล์ที่มีข้อผิดพลาด
1.

จากโปรแกรมเดียวกันนี้ ให้พิมพ์ไฟล์อื่นๆ ที่คุณทราบว่าไม่มีข้อผิดพลาด

หรือ

2.

พิมพ์ไฟล์นี้จากโปรแกรมอื่น

เกิดรอยเปื้อน, เส้นในแนวตั้ง, รอยผงหมึก หรือรอยที่เกิดซ้ำๆ กัน บนงานพิมพ์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ต้องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดู การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ปัญหางานพิมพ์ของเครื่องพิมพ์