หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์


ใช้หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ซึ่งมีมาในเครื่อง เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

1.

กดปุ่ม Menu

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ วินิจฉัย และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ การแก้ไขปัญหา PQ และกด HP 3000 3600 3800 check หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เพื่อพิมพ์งาน

เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม หลังจากพิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์เสร็จ หากคุณพบข้อบกพร่องของคุณภาพการพิมพ์ที่หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ หากยังมีข้อบกพร่องปรากฏอยู่ ให้ไปที่เว็บไซต์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ:

www.hp.com/go/printquality/clj3000

www.hp.com/go/printquality/clj3800

HP 3000 3600 3800 หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์