ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษ

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษ


ส่วนหนึ่งของปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกิดจากการใช้กระดาษไม่เหมาะสม

ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดกระดาษของ HP โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

กระดาษมีพื้นผิวเรียบลื่นเกินไป ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดกระดาษของ HP โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

แถบกาวปิดซองจดหมายไม่อยู่ในแนวตรง อยู่สูงไปหรือต่ำไป ให้ลองใช้กระดาษจากที่อื่น หรือกระดาษจากรีมที่ยังไม่ได้เปิดใช้

พื้นที่บางส่วนของกระดาษไม่รับผงหมึก ให้ลองใช้กระดาษจากที่อื่น หรือกระดาษจากรีมที่ยังไม่ได้เปิดใช้

กระดาษหัวจดหมายที่คุณใช้เป็นกระดาษชนิดหยาบ ใช้กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกว่า หากสามารถแก้ปัญหาได้ ให้แจ้งซัพพลายเออร์ของกระดาษหัวจดหมายของคุณให้ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้ โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

กระดาษหยาบเกินไป ใช้กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกว่า

การตั้งค่าไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนการตั้งค่าประเภทกระดาษ โปรดดูที่ ประเภทและขนาด

กระดาษที่คุณใช้มีน้ำหนักมากเกินไปสำหรับประเภทกระดาษที่คุณเลือกไว้ และผงหมึกไม่สามารถหลอมหมึกติดกับกระดาษได้

HP 3000 3600 3800 ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษ