ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผงหมึกสะสมภายในเครื่องพิมพ์

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผงหมึกสะสมภายในเครื่องพิมพ์


เมื่อเวลาผ่านไป ผงหมึกและอนุภาคอื่นๆ จะสะสมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ การสะสมนี้อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์เหล่านี้

HP 3000 3600 3800 note ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผงหมึกสะสมภายในเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

ในการลดการสะสมของผงหมึก ให้กำหนดประเภทกระดาษในถาดให้ตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใช้เสมอ การพิมพ์บนกระดาษที่มีประเภทแตกต่างจากการตั้งค่าที่กำหนดไว้ จะเป็นสาเหตุของการสะสมผงหมึกมากเกินไป

รอยเป็นช่วงๆ บนด้านที่พิมพ์ของหน้ากระดาษ

ผงหมึกเป็นรอยเปื้อนได้ง่าย

รอยด่างของผงหมึกบนหน้ากระดาษ

เส้นหรือช่องว่างในแนวตั้งบนหน้ากระดาษ

ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดู การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผงหมึกสะสมภายในเครื่องพิมพ์