การแก้ปัญหากระดาษติด

การแก้ปัญหากระดาษติด


ขั้นตอนต่อไปนี้จะสอดคล้องกับข้อความกระดาษติดที่อาจปรากฏบนแผงควบคุม

กระดาษติดในถาด 1

1.

นำกระดาษออกจากถาด

HP 3000 3600 3800 as jm02 การแก้ปัญหากระดาษติด

2.

จับกระดาษซึ่งติดอยู่นั้นที่มุมทั้งสองมุมแล้วดึงขึ้น

HP 3000 3600 3800 as jm03 การแก้ปัญหากระดาษติด

3.

ใส่กระดาษลงในถาด 1

HP 3000 3600 3800 as jm04 การแก้ปัญหากระดาษติด

4.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่กั้นกระดาษอยู่ชิดปึกกระดาษโดยไม่ทำให้ปึกกระดาษงอและไม่เกินตัวกั้น

HP 3000 3600 3800 as jm05 การแก้ปัญหากระดาษติด

5.

กด HP 3000 3600 3800 check การแก้ปัญหากระดาษติด เพื่อพิมพ์งานต่อ

กระดาษติดในถาด 2 หรือถาด 3

1.

หากมีถาดเสริม 3 ติดตั้งอยู่ ให้ดึงถาดออก และวางไว้บนพื้นผิวที่เรียบ หากมองเห็นกระดาษที่ติด ให้ดึงออก

HP 3000 3600 3800 as jm17 การแก้ปัญหากระดาษติด

2.

หากมองไม่เห็นกระดาษที่ติด ให้ตรวจดูภายในเครื่องพิมพ์ที่ส่วนบนของช่องถาด นำกระดาษที่ติดออก

3.

ดึงถาด 2 ออกมาแล้ววางบนพื้นที่แบนราบ

HP 3000 3600 3800 as jm10 การแก้ปัญหากระดาษติด

4.

หากมองเห็นกระดาษที่ติด ให้ดึงออก

HP 3000 3600 3800 as jm09 การแก้ปัญหากระดาษติด

5.

หากมองไม่เห็นกระดาษที่ติด ให้ตรวจดูภายในเครื่องพิมพ์ที่ส่วนบนของช่องถาด นำกระดาษที่ติดออก

HP 3000 3600 3800 as jm11 การแก้ปัญหากระดาษติด

6.

ใส่ถาด 2 และถาดเสริม 3 กลับเข้าที่

HP 3000 3600 3800 as jm12 การแก้ปัญหากระดาษติด

HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

ใช้ถาด 1 เมื่อพิมพ์บนกระดาษที่มีน้ำหนักมาก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ

7.

กด HP 3000 3600 3800 check การแก้ปัญหากระดาษติด เพื่อพิมพ์งานต่อ

HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

เมื่อพิมพ์จากถาด 2 เครื่องจะพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ

กระดาษติดภายในบริเวณฟิวเซอร์ (ฝาด้านบน)

1.

เปิดฝาด้านบน

HP 3000 3600 3800 as fs01 การแก้ปัญหากระดาษติด

2.

หากมองเห็นกระดาษติด ให้ดึงออกและปิดฝาด้านบน

HP 3000 3600 3800 as jm20 การแก้ปัญหากระดาษติด

3.

หากมองไม่เห็นกระดาษ ให้ปิดเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as pp02 การแก้ปัญหากระดาษติด

HP 3000 3600 3800 warning การแก้ปัญหากระดาษติด คำเตือน!

ฟิวเซอร์จะมีความร้อน ให้รอประมาณ 10 นาทีก่อนดำเนินการต่อ

4.

วางนิ้วหัวแม่มือของคุณตรงสลักของฟิวเซอร์ บีบสลัก และยกฟิวเซอร์ขึ้น

HP 3000 3600 3800 as fs04 การแก้ปัญหากระดาษติด

5.

ที่ฟิวเซอร์ ให้ยกฝาชัตเตอร์

HP 3000 3600 3800 caution การแก้ปัญหากระดาษติด ข้อควรระวัง

อย่าเปิดฝาชัตเตอร์ขณะที่ฟิวเซอร์อยู่ในเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as jm21 การแก้ปัญหากระดาษติด

6.

นำกระดาษที่ติดออก

HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูว่านำเศษกระดาษทั้งหมดออกแล้ว ก่อนพิมพ์งานต่อ

HP 3000 3600 3800 as jm22 การแก้ปัญหากระดาษติด

7.

จับฟิวเซอร์ไว้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือจับสลักไว้ และดันทั้งสองข้างของฟิวเซอร์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ กดฟิวเซอร์ลงจนกระทั่งคลิกเข้าที่

HP 3000 3600 3800 as fs03 การแก้ปัญหากระดาษติด

8.

ปิดฝาด้านบนและเปิดเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as fs08 การแก้ปัญหากระดาษติด

กระดาษติดภายในฝาด้านหน้า

1.

เปิดฝาด้านหน้า

HP 3000 3600 3800 as pc01 การแก้ปัญหากระดาษติด

HP 3000 3600 3800 caution การแก้ปัญหากระดาษติด ข้อควรระวัง

อย่าวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่ง อย่าสัมผัสส่วนบนของอุปกรณ์ส่ง หรือหน้าสัมผัสที่ทางด้านซ้ายของอุปกรณ์ส่ง

HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูว่านำเศษกระดาษทั้งหมดออกแล้ว ก่อนพิมพ์งานต่อ

2.

นำกระดาษที่มองเห็นได้ออกให้หมด

HP 3000 3600 3800 as jm26 การแก้ปัญหากระดาษติด

3.

ไปที่แท็บ Registration-plate สีเขียวที่อยู่ด้านล่างของตลับหมึก

HP 3000 3600 3800 as jm27 การแก้ปัญหากระดาษติด

4.

กดแท็บ และยก Registration plate ขึ้น นำกระดาษที่ติดออก และใส่ Registration plate กลับเข้าที่เดิม

HP 3000 3600 3800 as jm28 การแก้ปัญหากระดาษติด

HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูว่านำเศษกระดาษทั้งหมดออกแล้ว ก่อนพิมพ์งานต่อ

5.

ปิดฝาด้านหน้า

HP 3000 3600 3800 as pc07 การแก้ปัญหากระดาษติด

กระดาษติดที่ทางเดินกระดาษในการพิมพ์แบบสองหน้า
HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นในรุ่นที่มีคุณสมบัติการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติเท่านั้น

1.

ปิดเครื่องพิมพ์ และเปิดฝาด้านบน

หากมองเห็นกระดาษ ให้นำออก

HP 3000 3600 3800 as jm20 การแก้ปัญหากระดาษติด

2.

เปิดฝาด้านหน้า

HP 3000 3600 3800 as pc01 การแก้ปัญหากระดาษติด

3.

หมุนอุปกรณ์ส่งขึ้นและออกจากฝาด้านหน้า

HP 3000 3600 3800 as jm23 การแก้ปัญหากระดาษติด

4.

นำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ส่ง

HP 3000 3600 3800 as jm24 การแก้ปัญหากระดาษติด

5.

ไปที่แท็บ Registration-plate สีเขียวที่อยู่ด้านล่างของตลับหมึก

HP 3000 3600 3800 as jm27 การแก้ปัญหากระดาษติด

6.

กดแท็บ และยก Registration plate ขึ้น นำกระดาษที่ติดออก และใส่ Registration plate กลับเข้าที่เดิม

HP 3000 3600 3800 as jm28 การแก้ปัญหากระดาษติด

HP 3000 3600 3800 note การแก้ปัญหากระดาษติด หมายเหตุ

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูว่านำเศษกระดาษทั้งหมดออกแล้ว ก่อนพิมพ์งานต่อ

7.

ปิดฝาด้านหน้าและเปิดเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as pc07 การแก้ปัญหากระดาษติด

HP 3000 3600 3800 การแก้ปัญหากระดาษติด