การแก้ไขกระดาษติด

การแก้ไขกระดาษติด


เครื่องพิมพ์นี้มีการแก้ไขเมื่อกระดาษติดโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ให้คุณกำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์พยายามพิมพ์หน้าที่ติดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติหรือไม่

อัตโนมัติ ให้เครื่องพิมพ์พยายามพิมพ์หน้าที่ติดใหม่

ปิด ไม่ต้องให้เครื่องพิมพ์พยายามพิมพ์หน้าที่ติดใหม่

HP 3000 3600 3800 note การแก้ไขกระดาษติด หมายเหตุ

ในระหว่างขั้นตอนการแก้ไข เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์หน้าที่ไม่ได้ติดออกมาซ้ำหลายหน้า ซึ่งพิมพ์ออกมาแล้วก่อนที่กระดาษจะติด อย่าลืมแยกหน้าที่พิมพ์ซ้ำออกไป

หากต้องการเพิ่มความเร็วในการพิมพ์และเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องการระงับการใช้งานคุณสมบัติการแก้ปัญหากระดาษติด

การปิดการแก้ไขกระดาษติด

1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check การแก้ไขกระดาษติด

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกด HP 3000 3600 3800 check การแก้ไขกระดาษติด

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ การแก้ไขกระดาษติด และกด HP 3000 3600 3800 check การแก้ไขกระดาษติด

5.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ ปิด และกด HP 3000 3600 3800 check การแก้ไขกระดาษติด

6.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 การแก้ไขกระดาษติด