การใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows

การใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows


เมื่อคุณพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดูที่วิธีใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่อไปนี้

HP 3000 3600 3800 note การใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows หมายเหตุ

โดยทั่วไปการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์จะไปแทนที่การตั้งค่าของแผงควบคุม การตั้งค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์จะไปแทนที่การตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows