กระดาษที่ไม่ควรนำมาใช้

กระดาษที่ไม่ควรนำมาใช้


เครื่องพิมพ์สามารถรองรับกระดาษได้หลายประเภท การใช้กระดาษที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดจะทำให้คุณภาพการพิมพ์ต่ำลงและมีโอกาสกระดาษติดมากขึ้น

อย่าใช้กระดาษที่หยาบเกินไป

อย่าใช้กระดาษที่มีรอยตัดหรือมีรู ยกเว้นกระดาษแบบเจาะ 3 รูที่ใช้กันทั่วไป

อย่าใช้แบบฟอร์มที่แยกเป็นหลายส่วน

อย่าใช้กระดาษที่พิมพ์มาแล้วหรือเคยป้อนเข้าเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้ว

อย่าใช้กระดาษที่มีลายน้ำหากคุณจะพิมพ์ลวดลายซึ่งมีสีเข้ม

HP 3000 3600 3800 กระดาษที่ไม่ควรนำมาใช้