การพิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษชนิดอื่น

การพิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษชนิดอื่น


ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการพิมพ์หน้าแรกของเอกสารบนกระดาษประเภทอื่นที่ต่างจากหน้าที่เหลือของเอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์หน้าแรกของเอกสารลงบนกระดาษหัวจดหมายและพิมพ์หน้าที่เหลือลงบนกระดาษธรรมดา

1.

ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ระบุถาดที่จะป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์หน้าแรกและอีกถาดหนึ่งสำหรับเอกสารที่เหลือทั้งหมด

2.

ใส่กระดาษชนิดพิเศษในถาดที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1

3.

ใส่กระดาษที่จะพิมพ์เอกสารหน้าที่เหลือลงในถาดอีกถาดหนึ่ง

4.

พิมพ์เอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษประเภทอื่นๆ โดยเลือกประเภทของกระดาษที่บรรจุในถาดจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือไดรเวอร์การพิมพ์ จากนั้นเลือกประเภทกระดาษสำหรับเอกสารแผ่นแรกและแผ่นที่เหลือ

HP 3000 3600 3800 การพิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษชนิดอื่น