กระดาษรีไซเคิล

กระดาษรีไซเคิล


เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล โดยกระดาษรีไซเคิลจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกระดาษมาตรฐานทั่วไป โปรดดู คู่มือการใช้วัสดุพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet Printer Family Hewlett-Packard ขอแนะนำว่า กระดาษรีไซเคิลที่นำมาใช้ควรประกอบด้วยเนื้อไม้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

HP 3000 3600 3800 กระดาษรีไซเคิล