การตรวจจับถาด 1

การตรวจจับถาด 1


ตรวจจับเต็มรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)

เครื่องพิมพ์จะหยุดที่แต่ละหน้าเพื่อตรวจจับประเภทกระดาษ

นี่คือโหมดที่ดีที่สุดสำหรับการใช้กระดาษผสมกันในงานพิมพ์หนึ่งงาน

การตรวจจับเพิ่มเติม

ในแต่ละครั้งที่เครื่องพิมพ์เริ่มงานพิมพ์ เครื่องจะหยุดแผ่นแรกเพื่อตรวจดูประเภท

เครื่องพิมพ์จะคาดเดาไว้ว่าหน้าที่สองและหน้าต่อไปทั้งหมด มีประเภทกระดาษเหมือนกันกับหน้าแรก

นี่คือโหมดที่เร็วที่สุดเป็นอันดับสอง และมีประโยชน์สำหรับการใช้ประเภทกระดาษเดียวกัน

แผ่นใส

เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดที่หน้าใดๆ เพื่อตรวจจับ แต่จะแยกความแตกต่างระหว่างแผ่นใส (โหมดแผ่นใส) และกระดาษ (โหมดปกติ)

นี่คือโหมดที่เร็วที่สุด และมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์งานจำนวนมากในโหมดปกติ

HP 3000 3600 3800 การตรวจจับถาด 1