การจัดการงานที่เก็บไว้

การจัดการงานที่เก็บไว้


HP 3000 3600 3800 note การจัดการงานที่เก็บไว้ หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

HP 3000 3600 3800 note การจัดการงานที่เก็บไว้ หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ติดตั้งไว้เท่านั้น

ในการจัดเก็บงานพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ ใช้แถบ ที่จัดเก็บงาน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หลังจากเก็บงานพิมพ์แล้ว คุณสามารถพิมพ์หรือลบออกจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้

การพิมพ์งานที่เก็บไว้

1.

กด เมนู

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์ เรียกงาน และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

รายชื่อผู้ใช้จะปรากฏขึ้น หากไม่มีงานเก็บไว้ ข้อความ ไม่มีงานที่เก็บไว้จะปรากฏขึ้น

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์ชื่อผู้ใช้ของคุณ และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

หากคุณมีงานที่เก็บไว้มากกว่าหนึ่งงาน ซึ่งมีรหัส PIN ป้องกันไว้ เมนู งานส่วนตัวทั้งหมด จะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการพิมพ์งานที่ป้องกันไว้ด้วยรหัส PIN ให้ไฮไลต์ งานส่วนตัวทั้งหมด และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

4.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์งานพิมพ์ที่ถูกต้อง และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

5.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์ พิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

หากงานนั้น ไม่มี รหัส PIN ให้ไปยังขั้นตอนที่ 7

6.

หากพรอมต์ปรากฏขึ้น ให้ใส่ PIN โดยการกด HP 3000 3600 3800 arrow up การจัดการงานที่เก็บไว้ หรือ HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อเปลี่ยนหมายเลข กด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้ หลังจากที่คุณระบุหมายเลข PIN สี่หลักแล้ว

7.

กด HP 3000 3600 3800 arrow up การจัดการงานที่เก็บไว้ และHP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อระบุจำนวนสำเนา และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อพิมพ์งาน

การลบงานที่เก็บไว้

1.

กด เมนู

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์ เรียกงาน และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

รายชื่อผู้ใช้จะปรากฏขึ้น หากไม่มีงานเก็บไว้ ข้อความ ไม่มีงานที่เก็บไว้ จะปรากฏขึ้น

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์ชื่อผู้ใช้ของคุณ และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

หากคุณมีงานที่เก็บไว้มากกว่าหนึ่งงานขึ้นไปที่ป้องกันไว้ด้วยรหัส PIN เมนู งานส่วนตัวทั้งหมด จะปรากฏขึ้น หากคุณต้องการลบงานที่ป้องกันไว้ด้วยรหัส PIN ให้ไฮไลต์ งานส่วนตัวทั้งหมด และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

4.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์งานพิมพ์ที่ถูกต้อง และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

5.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อไฮไลต์ ลบ และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

หากงานนั้น ไม่มี รหัส PIN ป้องกันไว้ เครื่องพิมพ์จะลบงานนั้น

6.

หากพรอมต์ปรากฏขึ้น ให้ใส่ PIN โดยการกด HP 3000 3600 3800 arrow up การจัดการงานที่เก็บไว้ หรือ HP 3000 3600 3800 arrow down การจัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อเปลี่ยนหมายเลข กด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้ หลังจากที่คุณระบุหมายเลข PIN สี่หลักแล้ว

เครื่องพิมพ์จะลบงานหลังจากที่คุณตั้งรหัส PIN หลักที่สี่ และกด HP 3000 3600 3800 check การจัดการงานที่เก็บไว้

HP 3000 3600 3800 การจัดการงานที่เก็บไว้