ประเภทและขนาด

ประเภทและขนาด


พิมพ์ตาม ประเภท หรือ ขนาด เมื่อคุณต้องการดึงกระดาษจากถาดแรกซึ่งใส่ประเภทหรือขนาดที่คุณเลือก การเลือกกระดาษจากประเภทโดยไม่เลือกถาดต้นทางนั้นคล้ายกับการล็อคถาดไว้ ทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ไปใช้กระดาษชนิดพิเศษโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น หากกำหนดถาดไว้สำหรับกระดาษหัวจดหมาย และคุณระบุว่าไดรเวอร์จะพิมพ์บนกระดาษธรรมดา เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากถาดนั้น แต่จะดึงกระดาษจากถาดที่มีกระดาษธรรมดา และกำหนดค่าสำหรับกระดาษธรรมดา

HP 3000 3600 3800 note ประเภทและขนาด หมายเหตุ

การเลือกการตั้งค่า ใดๆ จะปฏิเสธฟังก์ชันการล็อคถาด

การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทำให้คุณภาพงานพิมพ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกระดาษที่มีน้ำหนักมาก กระดาษมัน และแผ่นใส การใช้ค่าที่ผิดจะทำให้งานที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพไม่น่าพอใจ สำหรับกระดาษพิเศษ เช่น ฉลาก หรือแผ่นใส ควรพิมพ์ตาม ประเภท เสมอ ส่วนซองจดหมายให้พิมพ์ตาม ขนาด เสมอ

หากคุณต้องการพิมพ์ตาม ประเภท หรือ ขนาด และถาด ยังไม่ได้รับการกำหนดสำหรับประเภทหรือขนาดเฉพาะ ให้ใส่กระดาษในถาด 1 จากนั้น ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือก ประเภท หรือ ขนาด ใน การตั้งค่าหน้ากระดาษ, พิมพ์ หรือ คุณสมบัติการพิมพ์

หากคุณมักจะพิมพ์ด้วยกระดาษในประเภทหรือขนาดใดบ่อยๆ ผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ (สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย) หรือตัวคุณเอง (สำหรับเครื่องพิมพ์โลคัล) สามารถกำหนดค่าถาดถาดหนึ่งสำหรับประเภทหรือขนาดดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณเลือกประเภทหรือขนาดนั้น เมื่อพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์ก็จะดึงกระดาษจากถาดที่กำหนดค่าไว้สำหรับประเภทหรือขนาด โปรดดู การกำหนดค่าถาดกระดาษ

เมื่อคุณปิดถาด 2 หรือถาด 3 ที่เป็นถาดเสริม ข้อความอาจปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือก ประเภท หรือ ขนาด สำหรับถาด หากถาดนั้นได้รับการกำหนดค่าถูกต้องแล้ว กด HP 3000 3600 3800 arrow return ประเภทและขนาด เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 ประเภทและขนาด