การใส่ถาด 3

การใส่ถาด 3


1.

ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์และนำกระดาษออก

HP 3000 3600 3800 as at01 การใส่ถาด 3

2.

ยกตัวขยายถาดกระดาษออกขึ้น

HP 3000 3600 3800 as at02 การใส่ถาด 3

3.

ปรับตัวปรับความยาวจนกว่าลูกศรชี้ไปที่ขนาดที่คุณใส่ไว้

HP 3000 3600 3800 as at03 การใส่ถาด 3

4.

เลื่อนตัวปรับความกว้างด้านข้างจนกว่าลูกศรบนตัวปรับความกว้างชี้ไปที่ขนาดที่คุณใส่ไว้

HP 3000 3600 3800 as at04 การใส่ถาด 3

5.

ใส่กระดาษเข้าในถาด หากเป็นกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ใส่โดยหงายหน้าขึ้นและด้านบนสุดอยู่ด้านหน้าของถาด

HP 3000 3600 3800 note การใส่ถาด 3 หมายเหตุ

หากคุณกำลังพิมพ์ทั้งสองด้าน โปรดดูคำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ การใช้การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองหน้า)

HP 3000 3600 3800 as at05 การใส่ถาด 3

6.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษแบนราบในถาดทั้งสี่มุม และให้กระดาษอยู่ใต้แถบบอกความสูง

HP 3000 3600 3800 as at06 การใส่ถาด 3

7.

เลื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as at07 การใส่ถาด 3

HP 3000 3600 3800 การใส่ถาด 3