การใส่ถาด 2

การใส่ถาด 2


HP 3000 3600 3800 caution การใส่ถาด 2 ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามเปิดหรือนำถาดออกในระหว่างการพิมพ์

1.

ดึงถาด 2 ออกจากเครื่องพิมพ์และนำกระดาษออก

HP 3000 3600 3800 as st01 การใส่ถาด 2

2.

เลื่อนตัวขยายถาดกระดาษออกออกจากถาด

HP 3000 3600 3800 as st02 การใส่ถาด 2

3.

ปรับตัวปรับความยาวจนกว่าลูกศรชี้ไปที่ขนาดที่คุณใส่ไว้

HP 3000 3600 3800 as st04 การใส่ถาด 2

4.

เลื่อนตัวปรับความกว้างด้านข้างจนกว่าลูกศรบนตัวปรับความกว้างชี้ไปที่ขนาดที่คุณใส่ไว้

HP 3000 3600 3800 as st03 การใส่ถาด 2

5.

ใส่กระดาษเข้าในถาด หากเป็นกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ใส่โดยหงายหน้าขึ้นและด้านบนสุดอยู่ด้านหน้าของถาด

HP 3000 3600 3800 note การใส่ถาด 2 หมายเหตุ

หากคุณกำลังพิมพ์ทั้งสองด้าน โปรดดูคำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ การใช้การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองหน้า)

HP 3000 3600 3800 as st05 การใส่ถาด 2

6.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษแบนราบและกระดาษอยู่ใต้แถบแสดงความสูง

HP 3000 3600 3800 as st06 การใส่ถาด 2

7.

เลื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as st07 การใส่ถาด 2

HP 3000 3600 3800 การใส่ถาด 2