การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง


ใช้การตั้งค่าขนาด ขนาดใดก็ได้ เมื่อกระดาษที่เลือกไว้ไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในเอกสารที่คุณกำลังพิมพ์ หากไม่มีการระบุถาดต้นทางไว้ เครื่องพิมพ์จะใช้กระดาษที่ตรงกับเอกสารเป็นอันดับแรก และจะค้นหาและพิมพ์จากถาดที่ตั้งไว้เป็น ขนาดใดก็ได้ หรือ ประเภทใดก็ได้

ใช้การตั้งค่า กำหนดเองแบบใดก็ได้ เมื่อคุณต้องการพิมพ์จากขนาดที่กำหนดเองจากถาด โดยไม่ต้องกำหนดขนาดสำหรับงานพิมพ์แต่ละงาน ใช้การตั้งค่า กำหนดเอง เมื่อคุณต้องการพิมพ์งานที่มีขนาดเฉพาะจากถาดใดถาดหนึ่ง เมื่อคุณพิมพ์งานที่กำหนดเอง เครื่องพิมพ์จะค้นหาขนาดที่ตรงกันที่สุด หากไม่พบขนาดที่ตรงกับขนาดที่กำหนดเอง เครื่องจะค้นหาถาดที่ตั้งไว้เป็น กำหนดเองแบบใดก็ได้ จากนั้น เครื่องพิมพ์จะค้นหาและใช้กระดาษจากถาดที่ตั้งไว้เป็น ขนาดใดก็ได้

วิธีการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดเองมีอยู่ 3 ขั้นตอน เมื่อทำตามขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนู การจัดการกระดาษ หลังจากมีการกำหนดขนาดเองให้กับถาดใดถาดหนึ่ง เครื่องพิมพ์จะใช้การตั้งค่านั้นจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแผงควบคุม

HP 3000 3600 3800 as ef01 การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

1
ด้าน X
2
ด้าน Y
หน่วยวัด

1.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง เพื่อไฮไลต์ หน่วยวัด และกด HP 3000 3600 3800 check การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow up การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง หรือ HP 3000 3600 3800 arrow down การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง เพื่อไฮไลต์ขนาดที่ถูกต้อง และกด HP 3000 3600 3800 check การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

ด้าน X

ด้าน X คือความกว้างของหน้ากระดาษขณะที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

1.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง เพื่อไฮไลต์ ด้าน X และกด HP 3000 3600 3800 check การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow up การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง หรือ HP 3000 3600 3800 arrow down การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง เพื่อไฮไลต์ค่าที่ถูกต้อง และกด HP 3000 3600 3800 check การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

ด้าน Y

ด้าน Y คือความยาวของกระดาษขณะที่ถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

1.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง เพื่อไฮไลต์ ด้าน Y และกด HP 3000 3600 3800 check การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow up การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง หรือ HP 3000 3600 3800 arrow down การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง เพื่อไฮไลต์ขนาดที่ถูกต้อง และกด HP 3000 3600 3800 check การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง

HP 3000 3600 3800 การกำหนดค่าถาด 1 สำหรับกระดาษที่กำหนดเอง