การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์


เมื่อตลับหมึกพิมพ์ใกล้หมดอายุการใช้งาน แผงควบคุมจะแสดงข้อความแนะนำให้คุณสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์มาเปลี่ยน เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ต่อไปโดยใช้ตลับหมึกพิมพ์เดิม จนกว่าแผงควบคุมจะแสดงข้อความแนะนำให้คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้ใช้สีสี่สี และมีตลับหมึกพิมพ์แยกสำหรับแต่ละสี ได้แก่ สีดำ (K) สีน้ำเงิน (C) สีแดง (M) และสีเหลือง (Y)

คุณควรเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เมื่อแผงควบคุมแสดงข้อความ เปลี่ยนตลับหมึก <COLOR>

HP 3000 3600 3800 note การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หมายเหตุ

หากตลับหมึกพิมพ์ทั้งหมดหมดอายุพร้อมกัน และคุณพิมพ์งานส่วนใหญ่แบบสีเดียว (ขาวดำ) คุณควรเปลี่ยนโหมดการพิมพ์เป็น ส่วนใหญ่สีดำ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เมนูย่อยการตั้งค่าระบบ

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์