อายุการใช้งานของอุปกรณ์สิ้นเปลือง

อายุการใช้งานของอุปกรณ์สิ้นเปลือง


อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและปริมาณผงหมึกที่ต้องใช้ในงานพิมพ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์ข้อความที่มีสัดส่วนพื้นที่พิมพ์ 5% ของหน้ากระดาษ ตลับหมึกพิมพ์ของ HP หนึ่งตลับจะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 4,000 หรือ 6,000 หน้า ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ (จดหมายธุรกิจทั่วไปจะใช้พื้นที่พิมพ์ 5% ของหน้ากระดาษ)

อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ์จะลดลงหากมีการพิมพ์งานที่มีแค่ 1 หรือ 2 หน้าบ่อยครั้ง ใช้กระดาษที่มีน้ำหนักมาก และการพิมพ์แบบสองหน้าอัตโนมัติ คุณสามารถทราบอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของหมึกพิมพ์ได้ตลอดเวลา โดยตรวจสอบอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์

HP 3000 3600 3800 อายุการใช้งานของอุปกรณ์สิ้นเปลือง