ศูนย์ฮอตไลน์และเว็บไซต์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

ศูนย์ฮอตไลน์และเว็บไซต์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม


โทรศัพท์แจ้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บไซต์ www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกของ HP แล้วมีข้อความบนเครื่องพิมพ์แจ้งว่าตลับหมึกที่ติดตั้งไม่ใช่ของ HP ทาง HP จะช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมทั้งจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับหมึกพิมพ์ของคุณอาจไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้

คุณพบปัญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานอยู่

ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น แถบดึงสีส้มหายไป หรือหีบห่อไม่เหมือนหีบห่อของ HP)

HP 3000 3600 3800 ศูนย์ฮอตไลน์และเว็บไซต์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม