ตลับหมึกพิมพ์ HP

ตลับหมึกพิมพ์ HP


เมื่อคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ตลับใหม่ คุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่อไปนี้

ปริมาณอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เหลืออยู่

จำนวนหน้าที่เหลือที่สามารถพิมพ์ได้

จำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้ว

HP 3000 3600 3800 ตลับหมึกพิมพ์ HP