ช่วงเวลาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ช่วงเวลาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์โดยประมาณ


ตารางต่อไปนี้แสดงช่วงเวลาโดยประมาณก่อนที่จะต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ รวมทั้งข้อความบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เตือนว่าเมื่อใดควรจะเปลี่ยน


เครื่องพิมพ์
จำนวนหน้า
ช่วงเวลาโดยประมาณ1
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์
6,500 หน้า2 (สีดำ)
6 เดือน
3,500 แผ่น (สี)
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์
6,000 แผ่น (สีดำ)
4 เดือน
4,000 หน้า (สี)
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
6,000 หน้า (สีดำ)
6 เดือน
6,000 หน้า (สี)

1 อายุการใช้งานโดยประมาณคิดจากอัตรา 1,500 หน้าต่อเดือน

2 จำนวนหน้าโดยประมาณของกระดาษขนาด A4/letter ทั่วไปถือว่าแต่ละหน้ามีสัดส่วนสีของแต่ละสีประมาณ 5%

ผู้ต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

www.hp.com/support/clj3000

www.hp.com/support/clj3600

www.hp.com/support/clj3800

HP 3000 3600 3800 ช่วงเวลาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์โดยประมาณ