การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์

การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์


คุณสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ได้โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว, ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์,ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care หรือซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin ตรวจสอบเครื่องวัดอุปกรณ์สิ้นเปลืองบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อดูระดับหมึกโดยประมาณ

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as cp02 การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์

1
บริเวณข้อความ/คำถาม
2
เครื่องวัดอุปกรณ์สิ้นเปลือง
3
ตลับหมึกพิมพ์สีจากซ้ายไปขวาคือ ดำ เหลือง น้ำเงิน และแดง

หากต้องการทราบปริมาณที่แน่นอน ให้พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองด้วยวิธีการในตารางต่อไปนี้

เครื่องพิมพ์
ขั้นตอน
แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ ข้อมูล และกด HP 3000 3600 3800 check การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ พิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง และกด HP 3000 3600 3800 check การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care
ในแถบ ข้อมูลทั่วไป ในส่วน สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง คลิก รายละเอียดอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อเปิดหน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์เท่านั้น)
1.

ในเบราเซอร์ ป้อน IP แอดเดรสของโฮมเพจเครื่องพิมพ์ และกด Enter เพื่อเปิดหน้าสถานะเครื่องพิมพ์ โปรดดู การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

2.

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อเปิดหน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

HP 3000 3600 3800 note การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ หมายเหตุ

สามารถดู IP แอดเดรสได้จากหน้า Jetdirect ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งได้รับการพิมพ์พร้อมกับหน้าการกำหนดค่า โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์

HP Web Jetadmin
ใน HP Web Jetadmin ให้เลือกเครื่องพิมพ์ หน้าสถานะอุปกรณ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

HP 3000 3600 3800 การตรวจสอบอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์