การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ของแท้

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ของแท้


เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์โดยอัตโนมัติเมื่อใส่ตลับหมึกเข้าในเครื่องพิมพ์ ในระหว่างการตรวจสอบ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณทราบว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ใส่เป็นตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้หรือไม่

หากข้อความบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แจ้งว่าตลับหมึกพิมพ์นี้ไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ แต่คุณแน่ใจว่าคุณได้ซื้อตลับหมึกพิมพ์ของ HP มา โปรดดูที่ ศูนย์ฮอตไลน์และเว็บไซต์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

HP 3000 3600 3800 การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ของแท้