การใช้ ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care

การใช้ ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care


ใช้วิธีการแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเปิด ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care:

ในเมนู Start เลือก Programs เลือก HP และเลือก ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care

ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows (ที่มุมขวาล่างของเดสก์ทอป) ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเดสก์ทอป

HP 3000 3600 3800 การใช้ ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care