ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย


ตารางด้านล่างแสดงหน้าจอทั่วไปของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย


แถบหรือส่วน
คำอธิบาย
แถบข้อมูล
ให้ข้อมูลเครื่องพิมพ์ สถานะ และการกำหนดค่า

สถานะอุปกรณ์: แสดงสถานะเครื่องพิมพ์และอายุใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โดยค่า 0% หมายถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นหมดแล้ว นอกจากนี้ หน้าสถานะอุปกรณ์ยังแสดงประเภทและขนาดของกระดาษสำหรับพิมพ์ที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละถาด หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ เปลี่ยนการตั้งค่า

หน้ากำหนดค่า: หน้านี้จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในหน้ากำหนดค่าของเครื่องพิมพ์

สถานะวัสดุสิ้นเปลือง: หน้านี้จะแสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โดยค่า 0% หมายถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นหมดแล้ว หน้านี้จะแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์สิ้นเปลืองด้วย หากต้องการสั่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพิ่ม คลิก สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง ในส่วน ลิงค์อื่นๆ ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง

ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน: หน้านี้จะแสดงข้อมูลการทำงานและข้อผิดพลาดทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

หน้าแสดงการใช้: หน้านี้จะแสดงจำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมา โดยแบ่งตามขนาดและประเภทกระดาษ

หน้าวินิจฉัย: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ ความหนาแน่นของสี และพารามิเตอร์อื่นๆ

ข้อมูลเครื่องพิมพ์: แสดงชื่อ แอดเดรสเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ และรุ่น หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ ให้คลิก ข้อมูลอุปกรณ์ ที่แถบ การตั้งค่า

แผงควบคุม: แสดงข้อความจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เช่น Ready หรือ Sleep mode on

พิมพ์ล็อกการใช้สี: แสดงงานพิมพ์สีของผู้ใช้ในแต่ละงาน

พิมพ์: ให้คุณส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

แถบการตั้งค่า
ให้คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

กำหนดค่าอุปกรณ์: ให้คุณกำหนดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หน้านี้มีรายการเมนูในแบบมาตรฐานซึ่งพบได้ในเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่ใช้จอแสดงผลของแผงควบคุม

เซิร์ฟเวอร์อีเมล์: เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่ายเท่านั้น ใช้ร่วมกับหน้า การแจ้งเตือน เพื่อตั้งค่าอีเมล์รับเข้าและอีเมล์ที่ส่งออก รวมทั้งการตั้งค่าอีเมล์แจ้งเตือน

การแจ้งเตือน: เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่ายเท่านั้น สามารถตั้งค่าเพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำงานต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ส่งอัตโนมัติ: ให้คุณกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อส่งอีเมล์โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง ไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ระบุไว้

ความปลอดภัย: ตั้งรหัสผ่านที่ต้องใส่เพื่อเปิดแถบ การตั้งค่า และแถบ เครือข่าย เปิดใช้งานและระงับการใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

แก้ไขลิงค์อื่นๆ: ให้คุณเพิ่มหรือกำหนดลิงค์เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์นี้จะอยู่ในส่วน ลิงค์อื่นๆ ในทุกหน้าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

ข้อมูลเครื่องพิมพ์: ให้คุณตั้งชื่อเครื่องพิมพ์และกำหนดหมายเลขสินทรัพย์ของเครื่องได้ ใส่ชื่อและที่อยู่อีเมล์ของบุคคลที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

ภาษา: ให้คุณสามารถกำหนดภาษาที่จะใช้แสดงข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

วันและเวลา: ช่วยให้เกิดการซิงโครไนซ์เวลากับเซิร์ฟเวอร์เวลาของเครือข่าย

เวลา Wake: ให้คุณตั้งค่าเวลา Wake สำหรับเครื่องพิมพ์

จำกัดสี: ให้คุณตั้งค่าการจำกัดงานพิมพ์สีของผู้ใช้

HP 3000 3600 3800 note ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หมายเหตุ

แถบ การตั้งค่า อาจจะมีการควบคุมโดยใช้รหัสผ่าน ดังนั้น หากเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือข่าย ก่อนจะเปลี่ยนค่าต่างๆ ในแถบนี้ควรปรึกษากับผู้ดูแลเครื่องพิมพ์ก่อน

แถบเครือข่าย
ให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าเกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เมื่อได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP แถบนี้จะไม่ปรากฏขึ้น หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือหากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect
HP 3000 3600 3800 note ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หมายเหตุ

แถบ เครือข่าย อาจจะมีการควบคุมโดยใช้รหัสผ่าน

ลิงค์อื่นๆ
ในส่วนนี้จะมีลิงค์ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต

HP Instant Support™: ลิงค์นี้จะเปิดเว็บไซต์ HP เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณ บริการนี้จะวิเคราะห์ล็อกบันทึกข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์และข้อมูลการกำหนดค่า เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและข้อมูลสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณโดยเฉพาะ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง: เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ HP ซึ่งคุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP เช่น ตลับหมึกพิมพ์ และกระดาษ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถค้นหาเพื่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

HP 3000 3600 3800 note ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หมายเหตุ

คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ได้ หากคุณต่ออินเทอร์เน็ตด้วยวิธีหมุนโทรศัพท์ โดยตอนที่เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยนั้นยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเสียก่อนจึงจะเปิดเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ในการต่ออินเทอร์เน็ตอาจจำเป็นต้องปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยเสียก่อน แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

HP 3000 3600 3800 ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย