การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย


HP 3000 3600 3800 note การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หมายเหตุ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ จะให้การกำหนดค่าเครือข่ายและข้อมูลสถานะเท่านั้น

HP 3000 3600 3800 note การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย หมายเหตุ

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ใช้ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care เพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์

ดูข้อมูลสถานะการควบคุมเครื่องพิมพ์

ตั้งประเภทกระดาษที่จะบรรจุในถาดแต่ละถาด

ดูอายุการใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมดและสั่งซื้อเพิ่ม

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของเมนูของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ

รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

ดูข้อมูลการสนับสนุนซึ่งตรงกับสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

จำกัดการเข้าใช้คุณสมบัติการพิมพ์สี (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์เท่านั้น)

หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายก็จะสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 95 และรุ่นสูงกว่า

การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยช่วยให้คุณสามารถดูสถานะเครื่องพิมพ์และเครือข่าย รวมทั้งจัดการฟังก์ชันการพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่ต้องไปจัดการที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

การจะใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย คุณต้องมี Microsoft Internet Explorer 4 หรือรุ่นที่สูงกว่า หรือ Netscape Navigator 4 หรือรุ่นที่สูงกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยจะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ IPX หรือ AppleTalk คุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ได้

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย