การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB


เสียบสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ เสียบปลายอีกด้านของสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อพอร์ต USB

HP 3000 3600 3800 as pp01 การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

1
พอร์ต USB
2
ขั้วต่อ USB

HP 3000 3600 3800 การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB