การเลิกใช้โปรโตคอลเครือข่าย (สามารถเลือกได้)

การเลิกใช้โปรโตคอลเครือข่าย (สามารถเลือกได้)


ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โปรโตคอลเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจะถูกเปิดใช้งาน การยกเลิกการใช้งานโปรโตคอลที่ไม่ได้ใช้มีข้อดีดังต่อไปนี้

ลดปริมาณการสื่อสารของเครือข่ายที่เกิดจากเครื่องพิมพ์

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เครื่องพิมพ์

ในหน้าการกำหนดค่าจะได้มีแต่ข้อมูลที่ตรงกับปัญหา

ทำให้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์สามารถแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของโปรโตคอลและข้อความเตือน

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การเลิกใช้โปรโตคอลเครือข่าย (สามารถเลือกได้)