Ορισμός της μάσκας υποδικτύου

Ορισμός της μάσκας υποδικτύου


1.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού).

2.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

3.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη I/O (ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

4.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη EMBEDDED JETDIRECT (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ JETDIRECT) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

5.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη TCP/IP και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

6.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να επιλέξετε CONFIG METHOD (ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ).

7.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη MANUAL (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

8.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη MANUAL SETTINGS (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

9.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να τονίσετε την ένδειξη SUBNET MASK (ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου.

10.

Πατήστε το κουμπί “πάνω” βέλους HP 3000 3600 3800 arrow up Ορισμός της μάσκας υποδικτύου ή το κουμπί “κάτω” βέλους HP 3000 3600 3800 arrow down Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό του πρώτου byte της μάσκας υποδικτύου.

11.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να μετακινηθείτε στην επόμενη ομάδα αριθμών. (Πατήστε το κουμπί “Πίσω” HP 3000 3600 3800 arrow return Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ομάδα αριθμών).

12.

Eπαναλάβετε τα βήματα 10 και 11 έως ότου εισαχθεί η σωστή μάσκα υποδικτύου και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Ορισμός της μάσκας υποδικτύου για να αποθηκεύσετε τη μάσκα υποδικτύου.

13.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).

HP 3000 3600 3800 Ορισμός της μάσκας υποδικτύου