Υπο-μενού ποιότητας εκτύπωσης (Print Quality)

Υπο-μενού ποιότητας εκτύπωσης (Print Quality)


Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίζετε όλες τις παραμέτρους ποιότητας εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων μικρορρύθμισης, σύμπτωσης εκτύπωσης και ενδιάμεσων χρωματικών τόνων.


Στοιχείο μενού
Τιμές
Περιγραφή
ADJUST COLOR (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)
HIGHLIGHTS (ΤΟΝΙΣΜΟΙ)
MIDTONES (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΤΟΝΟΙ)
SHADOWS (ΣΚΙΑΣΕΙΣ)
RESTORE COLOR VALUES (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)
Τροποποιεί τις ρυθμίσεις ενδιάμεσων χρωματικών τόνων κάθε χρώματος. Η προεπιλογή για κάθε χρώμα είναι 0.
SET REGISTRATION (ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
PRINT TEST PAGE (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ)
SOURCE (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ)
ADJUST TRAY 1 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥ 1)
ADJUST TRAY 2 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥ 2)
ADJUST TRAY 3 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥ 3)
Αλλάζει την ευθυγράμμιση των περιθωρίων ώστε να κεντράρει την εικόνα επάνω στη σελίδα από πάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μπορείτε ακόμη να ευθυγραμμίσετε την εικόνα που εκτυπώνεται στην πλευρά εκτύπωσης με την εικόνα που εκτυπώνεται στην πίσω πλευρά.
AUTO SENSE MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ)
TRAY 1 SENSING (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΣΚΟΥ 1)
TRAY>1 SENSING (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΣΚΟΥ>1)
Αν κάποιος δίσκος έχει ρυθμιστεί στο PLAIN (ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ) ή στο ANY SIZE (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ) και η εργασία εκτύπωσης δεν προσδιορίζει τον τύπο του μέσου εκτύπωσης, τότε ο εκτυπωτής θα προσαρμόσει την ποιότητα της εκτύπωσης, ανάλογα με τον τύπο του μέσου εκτύπωσης που θα ανιχνεύσει. Η προεπιλογή για το δίσκο 1 είναι FULL SENSING (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ), η οποία ανιχνεύει διαφάνειες, γυαλιστερό χαρτί και τραχύ χαρτί.
PRINT MODES (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων τύπων. Όταν επιλέγετε έναν τύπο μέσων εκτύπωσης, εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων τρόπων εκτύπωσης.
Συσχετίζει κάθε τύπο μέσων εκτύπωσης με έναν συγκεκριμένο τρόπο εκτύπωσης.
OPTIMIZE (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Εμφανίζει μια λίστα παραμέτρων.
Βελτιστοποιεί ορισμένες παραμέτρους για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ανεξάρτητα από τον τύπο του χαρτιού (ή βελτιστοποιεί τις παραμέτρους ανάλογα με τον τύπο χαρτιού).
EDGE CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΩΝ)
(Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series)
OFF (AΠENEPΓOΠΟΙΗΣΗ)
LIGHT (ΕΛΑΦΡΥΣ)
NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ)
MAXIMUM (ΜΕΓΙΣΤΟΣ)
Ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο εκτυπώνονται οι μικρές και οι μεγάλες πλευρές.
QUICK CALIBRATE NOW (ΤΑΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ)
 
Εκτελεί μικρορρύθμιση του εκτυπωτή σε περιορισμένο βαθμό.
FULL CALIBRATE NOW (ΠΛΗΡΗΣ ΜΙΚΡΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ)
 
Εκτελεί όλες τις μικρορρυθμίσεις του εκτυπωτή για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας εκτύπωσης.
DELAY CALIBRATION AT WAKE/POWER-ON (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
(Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series)
NO (ΟΧΙ)
YES (ΝΑΙ)
Εκτυπώνει πριν από τη διαδικασία μικρορρύθμισης, αφού τεθεί ο εκτυπωτής σε λειτουργία ή αφού επανέλθει στην κανονική του λειτουργία από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
CREATE CLEANING PAGE (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
(Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 και 3800n)
 
Εκτυπώνει μια σελίδα καθαρισμού για τον καθαρισμό του εκτυπωτή. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει οδηγίες για την επεξεργασία της σελίδας καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός του εκτυπωτή.
PROCESS CLEANING PAGE (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
 
Σε εκτυπωτές που διαθέτουν τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, η εντολή αυτή δημιουργεί και επεξεργάζεται τη σελίδα καθαρισμού. Σε εκτυπωτές που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, αυτό το στοιχείο μενού επεξεργάζεται την σελίδα καθαρισμού που δημιουργήθηκε από την εντολή CREATE CLEANING PAGE (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), αφού προηγουμένως τοποθετηθεί η σελίδα καθαρισμού στο δίσκο 1. Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί μερικά λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός του εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 Υπο-μενού ποιότητας εκτύπωσης (Print Quality)