Μενού διαγνωστικού ελέγχου (Diagnostics)

Μενού διαγνωστικού ελέγχου (Diagnostics)


Χρησιμοποιήστε το μενού DIAGNOSTICS (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) για να γίνουν έλεγχοι, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και να λύσετε προβλήματα που αφορούν τον εκτυπωτή.


Στοιχείο μενού
Περιγραφή
PRINT EVENT LOG (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)
Εκτυπώνει ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων το οποίο σας δείχνει τις τελευταίες 50 εγγραφές του αρχείου καταγραφής του εκτυπωτή, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.
SHOW EVENT LOG (ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)
Εμφανίζει τα τελευταία 50 συμβάντα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο.
PQ TROUBLESHOOTING (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Εκτυπώνει μια σειρά σελίδων αξιολόγησης της ποιότητας εκτύπωσης, η οποία βοηθά στην αντιμετώπιση πολλών σχετικών προβλημάτων.
PRINT DIAGNOSTICS PAGE (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
Εκτυπώνει τη σελίδα διαγνωστικού ελέγχου.
DISABLE CARTRIDGE CHECK (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΡΑΦΙΤΗ)
Εκτυπώνει ακόμη κι αν αφαιρέσετε μία ή περισσότερες κασέτες γραφίτη, έτσι ώστε να διαπιστώσετε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν και σχετίζονται με τις κασέτες γραφίτη.
PAPER PATH SENSORS (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ)
Δείχνει τις τιμές των αισθητήρων. Οι τιμές ενημερώνονται καθώς τα μέσα εκτύπωσης περνούν από κάθε αισθητήρα. Η έναρξη των εργασιών εκτύπωσης μπορεί να γίνει από τον πίνακα ελέγχου ή από τον υπολογιστή.
PAPER PATH TEST (ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ)
Ελέγχει τις λειτουργίες χειρισμού χαρτιού, όπως η ρύθμιση των δίσκων.
MANUAL SENSOR TEST (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ)
Επιτρέπει στο προσωπικό σέρβις να ελέγξει τη σωστή λειτουργία των αισθητήρων διαδρομής χαρτιού και των διακοπτών.
COMPONENT TEST (ΔΟΚΙΜΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)
Ενεργοποιεί ανεξάρτητα τα μεμονωμένα εξαρτήματα του εκτυπωτή, ώστε να απομονωθούν τυχόν θόρυβοι, διαρροές και άλλα προβλήματα του υλικού εξοπλισμού.
PRINT/STOP TEST (ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ)
Απομονώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης, διακόπτοντας τη λειτουργία του εκτυπωτή στη μέση του κύκλου εκτύπωσης. Η διακοπή της λειτουργίας του εκτυπωτή στη μέση του κύκλου εκτύπωσης θα προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού, το οποίο ίσως θα χρειαστεί να αφαιρέσετε με το χέρι. Αυτή η δοκιμή πρέπει να εκτελείται μόνο από το προσωπικό σέρβις.

HP 3000 3600 3800 Μενού διαγνωστικού ελέγχου (Diagnostics)