Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings)

Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings)


1.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού).

2.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings) για να τονίσετε την ένδειξη CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings).

3.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings) για να τονίσετε την ένδειξη SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings).

4.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings) για να τονίσετε την ένδειξη CLEARABLE WARNINGS (ΔΙΑΓΡΑΨΙΜΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings).

5.

Πατήστε το κουμπί “Πάνω” HP 3000 3600 3800 arrow up Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings) ή το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings) για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings) για να οριστεί η επιλογή.

6.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).

HP 3000 3600 3800 Για να ορίσετε τη λειτουργία των διαγράψιμων προειδοποιήσεων (Clearable Warnings)