Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue)

Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue)


1.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού).

2.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue) για να τονίσετε την ένδειξη CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue).

3.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue) για να τονίσετε την ένδειξη SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue).

4.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue) για να τονίσετε την ένδειξη AUTO CONTINUE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue).

5.

Πατήστε το κουμπί “Πάνω” HP 3000 3600 3800 arrow up Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue) ή το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue) για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής HP 3000 3600 3800 check Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue) για να οριστεί η επιλογή.

6.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).

HP 3000 3600 3800 Για να ορίσετε τη λειτουργία της αυτόματης συνέχειας (Auto Continue)