Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης


Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο σε δύο όψεις επάνω σε μέσα εκτύπωσης, το μέγεθος και το πάχος των οποίων δεν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή (βλέπε Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης) ή αν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις, θα πρέπει να πλησιάσετε τον εκτυπωτή και να επανατοποθετήσετε το χαρτί με το χέρι, αφού πρώτα εκτυπωθεί η μία πλευρά του.

HP 3000 3600 3800 note Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Σημείωση

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μέσα εκτύπωσης που έχουν καταστραφεί ή έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

Για να εκτυπώσετε σε δύο όψεις με τη μη αυτόματη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης

1.

Τοποθετήστε στο δίσκο 1 χαρτί με έντυπες επικεφαλίδες με την πλευρά που θα εκτυπωθεί να “βλέπει” προς τα πάνω και το κάτω άκρο της να τροφοδοτείται πρώτο στον εκτυπωτή.

Στο δίσκο 2 (δίσκος 250 φύλλων) ή στο δίσκο 3 (δίσκος 500 φύλλων), τοποθετήστε τις σελίδες με τις έντυπες επικεφαλίδες με την πλευρά που πρόκεται να εκτυπωθεί να “βλέπει” προς τα κάτω και το πάνω άκρο της να βρίσκεται στο πίσω μέρος του δίσκου.

2.

Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

3.

Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και τον κατάλληλο τύπο των μέσων εκτύπωσης.

4.

Στην καρτέλα Finishing (Ολοκλήρωση), επιλέξτε Print on Both Sides (Manually) [Εκτύπωση και στις δύο όψεις (μη αυτόματα)].

5.

Κάντε κλικ στο ΟΚ.

6.

Πηγαίνετε κοντά στον εκτυπωτή. Όταν εμφανιστεί η προτροπή MANUAL FEED (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ), αφαιρέστε από το δίσκο 1 το λευκό χαρτί. Αφαιρέστε την εκτυπωμένη δεσμίδα φύλλων από το δίσκο εξόδου και τοποθετήστε τη δεσμίδα με την εκτυπωμένη όψη να “βλέπει” προς τα πάνω με το κάτω άκρο των σελίδων να τροφοδοτείται πρώτο στον εκτυπωτή. Η δεύτερη πλευρά των σελίδων πρέπει να εκτυπωθεί από το δίσκο 1.

HP 3000 3600 3800 as dx02 Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

HP 3000 3600 3800 note Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Σημείωση

Μην πετάτε τα λευκά φύλλα από την τυπωμένη δεσμίδα.

7.

Αν σας ζητηθεί από σχετικό μήνυμα προτροπής που θα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

HP 3000 3600 3800 note Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Σημείωση

Αν το σύνολο των φύλλων που θα εκτυπωθεί με τη λειτουργία μη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης υπερβαίνει τη χωρητικότητα του δίσκου 1, τοποθετήστε πρώτα τα επάνω 100 φύλλα και πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε στο δίσκο τα επόμενα 100 φύλλα και πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όσες φορές χρειάζεται, έως ότου τοποθετηθούν όλα τα φύλλα από την εκτυπωμένη δεσμίδα στο δίσκο 1.

HP 3000 3600 3800 Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης