Προβλήματα απόκρισης εκτυπωτή

Προβλήματα απόκρισης εκτυπωτή


Η οθόνη του πίνακα ελέγχου είναι κενή
Αιτία
Λύση
Το κουμπί παροχής ρεύματος του εκτυπωτή (on/off) βρίσκεται στη θέση “off” (σβηστός).
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι αναμμένος. Οι ανεμιστήρες μπορεί να λειτουργούν ενώ ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (“off”).
Tα DIMM της μνήμης του εκτυπωτή (διαθέσιμα μόνο στους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series) είναι ελαττωματικά ή δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι τα DIMM της μνήμης του εκτυπωτή έχουν εγκατασταθεί σωστά και ότι δεν είναι ελαττωματικά.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή του εκτυπωτή και στην υποδοχή παροχής ρεύματος.
Σβήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το ξανά. Ανάψτε τον εκτυπωτή.
Η τάση γραμμής δεν είναι σωστή.
Συνδέστε τον εκτυπωτή σε παροχή κατάλληλης τάσης, σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στην ετικέτα τιμών ισχύος στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Η υποδοχή παροχής ρεύματος δεν λειτουργεί κανονικά.
Συνδέστε τον εκτυπωτή σε άλλη υποδοχή παροχής ρεύματος.
Ο διαμορφωτής ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά.
Αφαιρέστε το συγκρότημα του διαμορφωτή. Για να το τοποθετήσετε και πάλι στη θέση του, ευθυγραμμίστε την κάρτα του διαμορφωτή στις εγκοπές που υπάρχουν στο επάνω και στο κάτω μέρος της υποδοχής και στη συνέχεια σύρετε την κάρτα προς το εσωτερικό του εκτυπωτή. Σπρώξτε απαλά το διαμορφωτή έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο και ο διαμορφωτής ασφαλίσει στη θέση του.

Η ανάγνωση του μηνύματος στην οθόνη του πίνακα ελέγχου είναι δύσκολη
Αιτία
Λύση
Η αντίθεση της οθόνης είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή για το περιβάλλον του γραφείου.
Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης του πίνακα ελέγχου. Δείτε Λειτουργία φωτεινότητας της οθόνης (Display Brightness).

Ο εκτυπωτής είναι αναμμένος, αλλά δεν εκτυπώνει τίποτε
Αιτία
Λύση
Η ενδεικτική λυχνία Ready (Έτοιμος) δεν έχει ανάψει.
Πατήστε το Stop (Διακοπή) για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).
Το πάνω κάλυμμα δεν είναι κλειστό.
Κλείστε καλά το πάνω κάλυμμα.
Η ενδεικτική λυχνία Data (Δεδομένα) αναβοσβήνει.
Είναι πιθανόν ο εκτυπωτής να εξακολουθεί να λαμβάνει δεδομένα. Περιμένετε έως ότου σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Data (Δεδομένα).
Επάνω στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ).
Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη που υποδεικνύεται.
Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται κάποιο άλλο μήνυμα και όχι η ένδειξη Ready (Έτοιμος).
Δείτε Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Η παράλληλη θύρα πιθανώς να παρουσιάζει σφάλμα χρονικού ορίου MS-DOS.
Προσθέστε μια εντολή MODE στο αρχείο AUTOEXEC.BAT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του MS-DOS.
Δεν έχει επιλεχθεί η οντότητα PS (Εξομοίωση PostScript).
Ως γλώσσα του εκτυπωτή, επιλέξτε PS ή AUTO (AYTOMATΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ). Δείτε Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Στο λογισμικό ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν έχει επιλεχθεί το σωστό πρόγραμμα οδήγησης για εξομοίωση PostScript (μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series).
Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PS στο λογισμικό ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
Δείτε Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Η θύρα του υπολογιστή δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν λειτουργεί σωστά.
Συνδέστε ένα άλλο περιφερειακό σε αυτή τη θύρα για να επαληθεύσετε ότι η θύρα λειτουργεί.
Ο εκτυπωτής δεν έχει τη σωστή ονομασία για το δίκτυο ή για υπολογιστή Macintosh.
Σε Macintosh, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο βοηθητικό πρόγραμμα για να ονομάσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο. Από τον Chooser (Επιλογέα), επιλέξτε τη ζώνη AppleTalk και τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής είναι αναμμένος, αλλά δεν λαμβάνει δεδομένα
Αιτία
Λύση
Η ενδεικτική λυχνία Ready δεν έχει ανάψει.
Πατήστε το Stop (Διακοπή) για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).
Το πάνω κάλυμμα δεν είναι κλειστό.
Κλείστε καλά την μπροστινή θύρα.
Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται κάποιο άλλο μήνυμα και όχι η ένδειξη Ready (Έτοιμος).
Δείτε Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Το καλώδιο διασύνδεσης δεν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο μοντέλο εκτυπωτή.
Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο διασύνδεσης για το συγκεκριμένο μοντέλο εκτυπωτή. Δείτε Σύνδεση USB.
Το καλώδιο διασύνδεσης δεν είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στον υπολογιστή.
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης.
Ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
Δείτε Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Οι ρυθμίσεις του συστήματος διασύνδεσης στη σελίδα ρυθμίσεων του εκτυπωτή δεν συμφωνούν με τις ρυθμίσεις του κεντρικού υπολογιστή.
Ρυθμίστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε να συμφωνεί με τη ρύθμιση του υπολογιστή.
Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί σωστά.
Χρησιμοποιήστε κάποιο πρόγραμμα, το οποίο γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά, για να ελέγξετε τον υπολογιστή. Ή αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην παράλληλη θύρα, ανοίξτε το MS-DOS και πληκτρολογήστε Dir>Prn στο μήνυμα προτροπής για εισαγωγή εντολής στο MS-DOS.
Η θύρα του υπολογιστή στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν λειτουργεί κανονικά.
Συνδέστε ένα άλλο περιφερειακό σε αυτή τη θύρα για να επαληθεύσετε ότι η θύρα λειτουργεί.
Ο εκτυπωτής δεν έχει τη σωστή ονομασία για το δίκτυο ή για υπολογιστή Macintosh.
Σε Macintosh, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο βοηθητικό πρόγραμμα για να ονομάσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο. Από τον Chooser (Επιλογέα), επιλέξτε τη ζώνη AppleTalk και τον εκτυπωτή.

Δεν γίνεται επιλογή του εκτυπωτή από τον υπολογιστή
Αιτία
Λύση
Αν χρησιμοποιείτε κουτί εναλλαγής, πιθανώς να μην έχει επιλεχθεί ο εκτυπωτής για τον υπολογιστή.
Επιλέξτε τον κατάλληλο εκτυπωτή από το κουτί εναλλαγής.
Η ενδεικτική λυχνία Ready δεν έχει ανάψει.
Πατήστε το Stop (Διακοπή) για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).
Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται κάποιο άλλο μήνυμα και όχι η ένδειξη Ready (Έτοιμος).
Δείτε Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Εγκαταστήστε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Δεν έχει επιλεχθεί ο σωστός εκτυπωτής και η σωστή θύρα στον υπολογιστή.
Επιλέξτε το σωστό εκτυπωτή και τη σωστή θύρα.
Το δίκτυο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για το συγκεκριμένο εκτυπωτή.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό του δικτύου για να επαληθεύσετε τη ρύθμιση δικτύου του εκτυπωτή ή συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου.
Η υποδοχή παροχής ρεύματος δεν λειτουργεί κανονικά.
Συνδέστε τον εκτυπωτή σε άλλη υποδοχή παροχής ρεύματος.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο αναφέρει ότι δεν είναι διαθέσιμη η εκτύπωση διπλής όψης για τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού που έχει επιλεχθεί
Αιτία
Λύση
Το χαρτί που έχει επιλεχθεί δεν υποστηρίζεται από την αυτόματη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης.
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Δείτε Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 Προβλήματα απόκρισης εκτυπωτή